Image 5

Den vanligaste uppgiften för SEO-konsulenter är nog trots allt revision och eventuell kvalitetsbedömning och höjning av ett företags webbmaterial, med avseende på Sökmotoroptimering.

Om företaget bestämt sig för att anlita en SEO-konsulent eller ett SEO-företag, bör man, som vid all upphandling, vända sig till minst två stycken olika och diskutera med dem var och en. Tala om vad man vill ha och höra vad de kan erbjuda.

Vid dessa diskussioner får man inte glömma bort att de faktiskt är, eller skall vara  experter på marknadsföring. Kan de inte sälja in sig själva, är de knappast så bra som de påstår. Det är lätt att drunkna av mängden information som lämnas, men vad har man egentligen fått reda på? Som en vägledning för ditt samtal med SEO-konsulenter angående en kampanj, revision eller vad det nu handlar om, följer nedan tio frågor som kan vara till god hjälp vid beslutet av vilken SEO-konsul

 

ent, eller byrå som bäst passar in på företagets behov.

 1. Be om en lista över nuvarande, såväl som gamla kunder.

En seriös SEO-konsulent ger dig en sådan. När du fått listan och efter mötet med konsulenten kontaktar du några av både de gamla och de nuvarande kunderna. Fråga om konsulentens arbete gett förväntat resultat, om tidsplaner hållits, om det varit lätt eller svårt att arbeta med konsulenten. Ställ helt enkelt sådana frågor som ger en bild av sådant du undrar över och som du anser vara avgörande för om konsulenten skall kontrakteras eller ej. Välj företag inom olika bran

 

scher på li

 

stan, detta för att se att konsulenten har bredd och inte bara jobbar inom en smal nisch.

 1. att arbeta för att höja rankningen av vår webbplats?

Den SEO-konsulent som inte är villig att öppet deklarera sina arbetsmetoder bör du inte anlita. Du vet ju inte vad du kommer att betala för och kan därmed heller inte bedöma om försla

 

get är realistiskt och ligger i linje med företagets övriga marknadsföringssatsningar.

SEO-konsulenten skall både redovisa vilka strategier som man kommer att använda, samt ge en uppskattning av hur lång tid det kommer att ta tills ni når fram till de mål ni gemensamt sätter för er SEO-satsning.

Försäkra dig om att konsulentens förslag även innefattar en teknisk översyn av er webbplats, med uppgift att hitta eventuella felaktigheter som kan

 1. sänka er rankning. Till exempel felaktiga länkar och felaktiga sidor. Konsultens erbjudande skall även innehålla “On page”-optimering, som innebär att göra webbsidan så sökmotorvänlig som möjligt. I det arbetet ingår bland annat att förbättra webbsidans 

 

URL och interna länkstruktur, samt att skapa bra webbsidestitlar, rubriker, bildnamn och taggar.

Fråga också om SEO-strategier för “Off page” marknadsföring av företagets webbsidor ingår. Detta innebär att arbeta med att företagets webbsidor blir kända på andra webbplatser. Detta arbete sker bland annat genom att skriva bloggar och blogginlägg, vara aktiv på sociala media och genom att publicera pressreleaser å kundens räkning.

 1. Följer ni sökmotorföretagens “Riktlinjer för Webmasters”?

Du vill naturligtvis ha en SEO-konsulent som har kunskap om och strikt följer sökföretagens riktlinjer för webbmasters. Googles riktlinjer till exempel, innehåller en svart lista, med tolv vanliga och förbjudna SEO-tricks. Till exempel automatisk generering av innehåll som kan anses som spam och att sidan innehåller, för sökmotorerna dold, text och länkar. Om en webbsida bryter mot riktlinjerna för webbmasters kan det leda till att Google sänker sidans rankning eller till och med beslutar att inte ta med den över huvud taget bland sökresultaten. Även Yahoo! och Bing har “Riktlinjer för Webmasters”.

 1. Kan ni garantera oss en första plats i rankning hos Google, Yahoo! och Bing?

Om svaret är ja, tacka och avsluta mötet. Den SEO-konsulent som ger ett sådant eller liknande svar är att betrakta som oseriös. Endast sökföretagen själva har kontroll över hur högt en webbsida skall rankas. Vad en SEO konsulent kan göra är att strömlinjeforma sidans kodning, navigering, länkar och textinnehåll så att den passar in på så många av sökmotorernas eftersökta variabler som möjligt. Vilken rankning det ger är dock omöjligt att veta. Detta bland annat beroende på att algoritmerna inte är det enda som styr rankningen. Ett annat exempel som påverkar är sidans popularitet inom sitt segment.

 1. Har ni erfarenhet av att arbeta med att öka lokala sökresultat?

Webben är global, men det finns ingen anledning att lägga en massa pengar på reklam på en marknad där man inte finns. Med andra ord, en kostnadseffektiv SEO-optimering begränsar sig till de områden där man är eller tänker vara verksam samt närliggande områden och ser till att den får stor genomslagskraft där. Detta är naturligtvis speciellt viktigt för mindre företag.

Det finns ingen anledning till att webbsidan för en advokatbyrå i X-stad skall ha samma SEO-optimering som till exempel ett världsomspännande företag som Volvo. Om företaget är SEO-optimerat enligt det som kallas, lokal SEO, skall det komma upp bland sökresultaten när någon som befinner sig i närheten av företagets geografiska position gör en sökning inom aktuellt intresseområde. För att uppnå detta skall SEO-konsulenten lägga till stad, postnummer och län i webbsidans titeltaggar och metabeskrivning. Samt också lista webbsidan på respektive sökmotors “lokala listor” som är sökmotorernas förteckning över företag som är verksamma inom specifika geografiska områden.

 1. Kommer ni att delge oss samtliga förändringar ni tänker göra på vår webbplats och låta oss var med i beslutsprocessen över förändringar?

Sökordsoptimering kommer att innebära ett antal förändringar av webbplatsens kod och text. Det är dock av vikt att företaget har fortsatt kontroll över sin webbplats och informeras om de förändringar som är tänkta att genomföras och har den huvudsakliga beslutsrätten om förändringen skall ske eller ej.

Övriga förändringar som kan bli aktuella är nya eller modifierade titeltaggar, ytterliggare textinnehåll för att ytterligare profilera produkten eller tjänsten med lämpliga nyckelord, anpassade till målgruppens sökningar. Förändringar kan även innebära nya sidor eller en ny navigationsstruktur för sidorna. 

 1. Hur mäter ni resultatet av SEO-kampanjen?

För att kunna mäta resultatet av en kampanj måste det finnas verktyg för att spåra trafiken till webbplatsen, både före, under och efter kampanjen. Dessutom, var den kommer ifrån.

Konsulenten skall ha erfarenhet av att använda Google analytics och andra verktyg för att spåra ökning av trafiken till sidan, antalet länkar, på andra sidor som ger mer trafik till sidan, samt vilka dessa sidor är. Samt vilka sökord som gör att en webbsurfare hamnar på sidan. Det finns mera, men de nämnda är några av de huvudsakliga.

Dessutom bör du fråga hur ofta konsulten kommer att delge er dessa resultat och hur resultaten kommer att användas för att ytterligare öka trafiken till er sida och höja er webbsidas rankning.

 1. Hur arbetar ni med “mobila” webbsidor?

Allt fler använder sig av mobila enheter som smartphones och plattor när de surfar på nätet. Det mindre formatet på displayen i dessa enheter gör att webbsidor behöver anpassas för att bli användarvänliga även vid användandet av sådana enheter. Men det räcker inte med att bara anpassa sidorna.

Om du har tillgång till både en dator och en smartphone kan du göra ett enkelt test. Gör samma Google-sökning på båda enheterna och du kommer att få olika resultat. Förklaringen är att Google och även de andra sökföretagen, när en sökning sker från en smartphone, bara visar upp sidor som är mobilvänliga. Men, kanske du invänder, vi har skapat mobilvänliga sidor, så vad är problemet? Jo, problemet är att precis som “vanliga” webb-sidor som anpassats för att ses på en dator blir dåliga och svårnavigerade i en smartphone råder det omvända. En mobilanpassad sida blir ful om den visas på en dator. Det här problemet har av många webbmasters lösts genom att man lägger in en kod som gör att enheter som inte är mobila, heller inte kan läsa dessa sidor. I bästa fall har de också gjort en omdirigering till de sidor som är anpassade för datorer. Men, vad de ofta missar är att de med de här åtgärderna även stänger ute sökmotorernas möjligheter att indexera sidorna.

När en sökmotor skall indexera en sida “läser” en maskinvara, en så kallad bot, igenom den och kontrollerar hur väl den sammanfaller med sökmotorns algoritmer. För mobilanpassade sidor används en speciell bot, som även kontrollerar mobilvänlighet, men boten, till exempel Googlebot-mobile, är inte en mobil enhet, alltså kommer den inte åt sidan om den begränsar läsandet till enbart mobila enheter. Indexering uteblir och sidan kommer inte upp i sökmotorns träfflista för mobila enheter.

I de mobila sidornas kod måste det framgå att de skall tillåta alla “user-agent”. Många, både webmasters och SEO-konsulenter missar detta.

 1. Hur och hur ofta kommer vi att kommunicera?

Både SEO-företag och deras kunder har olika behov och sätt att kommunicera. Stäm av med SEO-företaget att deras syn på kommunikation och vad som skall kommuniceras passar in i er bild av kommunikation och behov av information. Bestäm hur kommunikationen skall ske, möten, telefon, Skype, e-post eller brev. Gör även upp en kalender med datum för kommunikation, vad som skall avhandlas och vilka som skall delta från respektive företag.

Behöver någon extern expert anlitas till någon av informationsträffarna? I så fall, vem ordnar det och vem står för kostnaden? 

 1. Vad är kostnaden och betalningsvillkoren?

Du behöver naturligtvis veta vad det hela kommer att kosta. Om företaget tar betalt per timma, för antalet personal de avsätter för arbetet eller har ett fastställt pris per projekt. Detta för att veta om det ryms inom den budget ni fastställt.

Hur skall betalning ske? Var 30, var 60 eller var 90 dag, eller kanske när uppdraget slutförts?

Vad är kostnaden för sen betalning?

 1. Vad händer när våra vägar skiljs?

När ert samarbete avslutas, vad händer då? Oavsett om avslutet sker på grund av att arbetet slutförts eller om ni bryter det i förtid, skall beställaren ha äganderätten till det som utförts. Det innebär att när samarbetet bryts har konsulenten inte rätt att ändra någon av de förändringar som gjorts. De är beställarens egendom.

Detta leder också till en annan tanke. Före varje förändring skall ni ta backup på det existerande webbmaterialet så att ni när som helst kan gå tillbaka och starta om från den punkt där ni känner er trygg.

Finns det någon pålagd kostnad om projektet avbryts i förtid? Denna kostnad skall i så fall redovisas i kontraktet för uppköpet av tjänsten.

it-bloggar.se